ANBI

Geven aan cultuur kan fiscaal aantrekkelijk zijn.

Keunstwurk heeft een ANBI status. Een ANBI status houdt in dat giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de Geefwijzer op de website van het Ministerie van OCW www.daargeefjeom.nl

Naam
-    Stichting Keunstwurk

RSIN/fiscaal nummer
-    80.17.54.161

Contactgegevens
-    Bezoekadres
     Wissesdwinger 1
     8911 ER  Leeuwarden
-    Postadres
     Postbus 1288
     8911 ER  Leeuwarden
-    Telefoon
     058-2343434
-    Emailadres
     info@keunstwurk.nl

Bestuurssamenstelling
Skelte Brouwers, voorzitter
Ineke Grijpma, secretaris
Johan Vlasman, penningmeester
Peter van den Broek
Paulien de Jong
Hester Witteveen

Beleidsplan
Beleidsplan 2013-2016

Beloningsbeleid
Keunstwurk volgt integraal de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Voor de toekenning van de salarissen en vergoedingen vormen de in de cao genoemde functieprofielen en de daarbij behorende salarisschalen en de regelingen voor vergoedingen de basis. Bestuursleden ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Doelstelling
Keunstwurk is de expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in Fryslân en actief in muziek, theater, dans, beeldende kunst, design en multidisciplinaire projecten.
Keunstwurk verbindt en versterkt. Keunstwurk stimuleert samenwerking en levert informatie, advies en ondersteuning aan organisaties en inwoners van Fryslân. Doel is het bevorderen van cultuurparticipatie en stimuleren van de  culturele ontwikkeling in een doorgaande lijn, om zo de identiteit en leefbaarheid van Fryslân te versterken.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording