Mega kick-off foar basisskoallen iepening LF2018

Iepening LF2018 mei alle basisskoallen fan Fryslân
De kulturele- en ûnderwiisynstellingen fan Fryslân organisearje mei it Sjongfestival in mega kick-off foar de basisskoallen foar de iepening fan Ljouwert-Fryslân 2018. Yn 2018 kinne skoallen net allinne meidwaan oan it tradisjonele Sjongfestival, se kinne ek ûnderdiel útmeitsje fan de offisjele iepening fan LF2018. Alle Fryske skoallen kinne har no ynskriuwe foar beide ûnderdielen fia www.sjongfestival.frl/

Op freed 26 jannewaris sjonge alle skoallen ‘Seis oere thús’, it liet fan LF2018. Skoallen meitsje hjir in eigen ferzje fan, filmje dit en diele dat om eksakt 12.00 oere mei #2018begjint fia Facebook. Sa binne de filmkes oeral op ‘e wrâld te finen en wurdt de iepening online daliks grut sichtber. Der is in spesjale toolkit gearstald dy’t de skoallen helpt by it learren fan it liet en foarmjaan fan it filmke. De basisskoallen foarmje mei dit inisjatyf de kick-off fan it iepeningswykein. Mear ynfo


Opening LF2018 met alle basisscholen van Fryslân

De culturele- en onderwijsinstellingen van Fryslân organiseren met het Sjongfestival een mega kick-off voor de basisscholen voor de opening van Leeuwarden-Fryslân 2018. In 2018 kunnen scholen niet alleen meedoen aan het traditionele Sjongfestival, ze kunnen ook onderdeel uitmaken van de officiële opening van LF2018. Alle Friese scholen kunnen zich nu inschrijven voor beide onderdelen via www.sjongfestival.frl.

Op vrijdag 26 januari zingen alle scholen ‘Seis oere thús’, het lied van LF2018. Scholen maken hier een eigen versie van, filmen dit en delen dat om exact 12.00 uur met #2018begjint via Facebook. Zo zijn de filmpjes overal op de wereld te vinden en wordt de opening online direct groot zichtbaar. De basisscholen vormen met dit initiatief de kick-off van het openingsweekend. Meer info

It Sjongfestival is yn 2018 ûnderdiel fan it haadprogramma fan Never Ending Orchestra en wurdt organisearre troch Cedin, Afûk, Keunstwurk en Omrop Fryslân.