Provincie Fryslân - Friese Taal

Aanvragen


Subsidies voor promotie van Friestalige literatuur en de Friese taal.

 • Materiële instandhouding Fries

  Deze regeling is open.

  Lesmateriaal voor het schoolvak Fries, daar draait het om bij de subsidieregeling Materiële instandhouding Fries.

   

 • Subsidieregeling Stellingwerfs

  Deze regeling is op dit moment gesloten.

  Vanaf 15 februari 2020 tot en met 15 maart 2020 is de Subsidieregeling Stellingwerfs opengesteld.

   

 • Regeling Mei- inoar foar it Frysk

  Vanaf 1 november 2017 tot en met 31 december 2020 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het opstellen of uitvoeren van taalbeleid in het kader  van de Wet gebrûk Fryske taal. De regeling Mei-inoar foar it Frysk kan helpen in het voldoen aan de voorwaarden van de Wet gebrûk Fryske taal door Friese gemeenten en anderen Friese bestuursorganen.

   

 • Internationale contacten

  Rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen voor ontmoetingen, culturele activiteiten en studiedagen die georganiseerd worden tussen Friestalige en buitenlandse minderheidstaalgroepen. Dit kan van 13 januari 2020 tot en met 30 oktober 2020.

   

 • Promotie Friestalige boeken

  Schrijvers, uitgevers en anderen die van plan zijn het Friestalige boek te promoten kunnen vanaf 3 februari 2020 tot en met 30 september 2020 subsidie aanvragen. Het subsidieplafond is € 20.000,-.

   

 • Het uitgeven van Friestalige literatuur

  Vanaf 13 januari tot en met 24 april en van 1 mei tot en met 28 augustus 2020 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het uitgeven van Friestalige boeken. Het kan gaan om geprinte boeken, om digitale boeken maar ook om audio- of luisterboeken.

  De tweede openstelling is vanaf 1 mei 2020 tot en met 28 augustus 2020 en het plafond bedraagt € 50.000.

   

 • Fries taalgebruik

  Vanaf 3 februari 2020 tot en met 30 september 2020 is de regeling Fries taalgebruik open. De regeling Fries taalgebruik is bedoeld om de zichtbaarheid en het horen van de Friese taal in het openbare leven en de publieke ruimte in Fryslân te vergroten. Het subsidieplafond is € 25.000,-.

   

 • Vertalen en bewerken van literatuur

  De regeling voor het vertalen van literatuur is open vanaf 3 februari 2020 tot en met 30 september 2020. De subsidie heeft als doel het vertalen van oorspronkelijke Friestalige fictie, non-fictie en toneelstukken te bevorderen. Het subsidieplafond is € 45.000.

   

 • Friestalige literatuur / schrijven

  Vanaf 3 februari 2020 tot en met 30 september 2020 kunnen schrijvers subsidie aanvragen voor het schrijven van Friestalige boeken. De subsidie heeft tot doel het bevorderen van het schrijven van oorspronkelijke Friestalige fictie en non-fictie. De regeling is ook bedoeld voor het schrijven van boeken in een Friese streektaal zoals het Bildts.

   

 • Friestalige toneelstukken

  Vanaf 3 februari 2020 tot en met 30 september 2020 kan er subsidie aangevraagd worden voor het schrijven van een Friestalig toneelstuk. De regeling Friestalige literatuur is ook bedoeld voor het schrijven van een toneelstuk in een Friese streektaal, zoals het Bildts.

Bezoekadres Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
Postadres Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
Telefoonnummer 058-2925925
E-mailadres subsidies@fryslan.nl
Website www.fryslan.frl