Provincie Fryslân - Mienskip

Aanvragen

 

 • Subsidieregeling COVID-19 maatschappelijke sector Fryslân

  Provincie Fryslân opent in samenwerking met Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân een subsidieregeling voor de maatschappelijke sector. Doel is om verenigingen en stichtingen te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten in de anderhalve-meter-samenleving. Er is € 375.000,- beschikbaar voor heel Fryslân.

   

 • Leader

  In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP3) is het LEADER-programma voor de regio Noordoost Fryslân en Noardwest Fryslân opengesteld om de leefbaarheid en de economie op het platteland voor deze regio’s te versterken. Er zijn in 2020 twee momenten waarop het aanvraagformulier ingestuurd moet zijn (dit noemen we een tender). Dit is in mei en oktober.

   

 • Iepen Mienskipsfûns Fryslân

  De provincie Fryslân stelt in 2021 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers. In 2021 worden drie tenders opengesteld:
  – Maandag 11 januari tot en met donderdag 4 februari;
  – Maandag 19 april tot en met donderdag 20 mei;
  – Maandag 6 tot en met donderdag 30 september.

   

 • Fûns Lok op ien

  Het ‘Fûns Lok op ien’ wil de situatie van kwetsbare mensen in Fryslân verbeteren door projecten te financieren die discriminatie tegen­gaan, eenzaamheid bestrijden en de situatie verbe­teren van mensen die zorg nodig hebben.

Bezoekadres Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
Postadres Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
Telefoonnummer 058-2925925
E-mailadres subsidies@fryslan.frl
Website www.fryslan.frl