Stichting Keunstwurk
Snekertrekweg 1
8912 AA LEEUWARDEN
KvK Leeuwarden 41004471

Definities

 1. In deze algemene voorwaarden staan de voorschriften zoals deze gelden voor dienstverlening, deelname, levering en verhuur van of door Keunstwurk.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Keunstwurk: Stichting Keunstwurk; en onder opdrachtgever, deelnemer, afnemer en huurder de wederpartij van Keunstwurk.
 3. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding van Keunstwurk aan en iedere overeenkomst tussen Keunstwurk en de wederpartij waarop Keunstwurk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 4. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Keunstwurk, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 5. De tarieven voor diensten, activiteiten, producten en huur van of door Keunstwurk kunnen jaarlijks aangepast worden aan loon- en prijsstijgingen.
 6. Daar waar in deze algemene voorwaarden ten aanzien van handelingen is vermeld Keunstwurk berust de handelingsbevoegdheid bij de directie van Keunstwurk of een aangewezen functionaris.

Offertes en opties

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. Offertes en opties zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 3. Keunstwurk is slechts aan offertes en opties gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen na dagtekening wordt bevestigd.
 4. Prijzen in offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

Dienstverlening

 1. Keunstwurk zal een overeenkomst voor dienstverlening naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van kennis en vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Keunstwurk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. Onverminderd het bepaalde bij 3.3. hiervoor behoudt Keunstwurk zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 5. Alle door Keunstwurk verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, databestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Keunstwurk worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 6. Keunstwurk behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden verkregen toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 7. Keunstwurk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Keunstwurk is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 8. Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Deelname activiteiten en evenementen

 1. Aanmelding voor deelname aan een activiteit of evenement georganiseerd door Keunstwurk (zoals cursus, training, workshop, seminar, of congres) vindt plaats via een door Keunstwurk beschikbaar gesteld (digitaal) formulier.
 2. Bij minderjarigen is ondertekening door een der wettelijk vertegenwoordigers vereist.
 3. Met de aanmelding verklaart de afnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden van Keunstwurk.
 4. Aan de aanmelding kan door de aanmelder geen rechten, in welke vorm dan ook, worden ontleend.
 5. Indien aanmelding leidt tot plaatsing voor deelname aan een activiteit of evenement dan betreft het een deelname voor de volledige duur van de activiteit of evenement; plaatsing brengt een betalingsverplichting van de vastgestelde deelnemersbijdrage met zich mee.
 6. Annulering is, na plaatsing, tot twee weken voor aanvang van de activiteit mogelijk; in dat geval is 50% van de deelnemersbijdrage verschuldigd. Bij annulering hierna is de volledige deelnemersbijdrage verschuldigd.
 7. Wanneer door Keunstwurk wordt bepaald dat een activiteit of evenement geen doorgang kan vinden, vindt volledige restitutie van de deelnemersbijdrage plaats.
 8. Bij verhindering van een deelnemer deel te nemen aan een activiteit of evenement of een deel hiervan, vindt geen restitutie plaats van de deelnemersbijdrage of een deel hiervan. De betalingsverplichting als bedoeld in 4.5 blijft bestaan.
 9. Indien betaling (factuur of incasso) voor deelname aan een activiteit of evenement niet tijdig is voldaan kan de toegang tot de activiteit of het evenement worden geweigerd.
 10. In een beperkt aantal gevallen zijn voor specifieke activiteiten of evenementen aanvullende en/of afwijkende aanmelding-, plaatsing-, annulering- en restitutievoorwaarden mogelijk. Deze voorwaarden gelden alleen voor de bedoelde activiteiten of evenement en worden alsdan expliciet vermeld.

Levering producten en goederen

 1. Bestelling van producten en goederen (brochures, boeken, datadragers of overige uitgaven van Keunstwurk) wordt schriftelijk of mondeling gedaan.
 2. Met de bestelling verklaart de afnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden van Keunstwurk.
 3. Voor de uit de bestelling voortkomende levering is de afnemer de vastgestelde prijs van het geleverde verschuldigd en eventuele verzendkosten.

Verhuur ruimtes en faciliteiten

 1. Gehuurde ruimte in de gebouwen van Keunstwurk mag slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor de huurovereenkomst is aangegaan.
 2. Huurder dient zich te houden aan de huisregels en dient het gehuurde met bijbehorende faciliteiten achter te laten in dezelfde staat als deze is aangetroffen.
 3. Huurder staat in voor alle personen die zich op uitnodiging van huurder of anderszins in relatie tot huurder in of nabij de gehuurde ruimtes bevinden.
 4. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat tijdens het gebruik van de ruimte(s), zowel in en aan de ruimte(s) zelf als ook aan inventaris en apparatuur.
 5. Annulering tot e?e?n week voor aanvang van de huurdatum is mogelijk; in dat geval is 50% van de huursom verschuldigd. Bij annulering hierna is de volledige huursom verschuldigd.
 6. De kosten voor reeds getroffen voorzieningen/faciliteiten op het moment van annuleren komen volledig voor rekening van de huurder.
 7. Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 8. Het meebrengen van eigendommen in gebouwen van Keunstwurk is geheel voor eigen risico. Keunstwurk aanvaardt voor vermissing en/of schade aan eigendommen geen enkele aansprakelijkheid.
 9. Het is niet toegestaan zonder toestemming materialen in gebouwen van Keunstwurk ter inzage te leggen.
 10. Door of namens de directie van Keunstwurk kan aan personen, die zich niet houden aan de voorschriften of wiens gedrag daartoe aanleiding geeft, de toegang tot de gebouwen van Keunstwurk worden ontzegd.

Gebreken en klachttermijn

 1. Klachten m.b.t. dienstverlening, deelname, levering of verhuur dienen door de wederpartij binnen acht dagen schriftelijk te worden gemeld aan Keunstwurk.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Keunstwurk het gebrek alsnog uitvoeren, verrichten of leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog uitvoeren, verrichten of leveren niet meer mogelijk of zinvol is, zal Keunstwurk slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Keunstwurk aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. Keunstwurk is gerechtigd buiten het openstaande bedrag en de rente van de wederpartij alle incassokosten te vorderen die door niet betaling zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten.
 4. Er kan, alleen met instemming van de directie van Keunstwurk of een aangewezen functionaris, een betalingsregeling worden getroffen.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van openstaande facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Aansprakelijkheid
Indien Keunstwurk aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van Keunstwurk, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Keunstwurk beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de onderhavige overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Keunstwurk of haar ondergeschikten.
 4. Keunstwurk is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Slotbepalingen

 1. In geval van overmacht mag de directie van Keunstwurk maatregelen treffen die niet kunnen worden uitgesteld en die noodzakelijk zijn voor de gang van zaken.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend en waardoor Keunstwurk niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. Op elke overeenkomst tussen Keunstwurk en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing en geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan worden voorgelegd aan de bevoegde gerechtelijke instantie in de plaats van vestiging van Keunstwurk.
 4. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 5. Op verzoek worden deze algemene voorwaarden aan iedereen verstrekt.

v08.10/1