De Lemster Fiskersman

Jaar 1990
Materiaal brons op hardstenen sokkel

Tekst: “De Lemster Fiskerman” pleatst by it opkreazjen fan us doarp, Blommemoanne 1990.