Monument foar Willem Boeijenga

Kunstenaar Arjen Goodijk
  website
Categorie Monument
Thema oorlog en verzet
Materiaal rode zandsteen

Tekst op steen: “Willem  Boeijenga foel yn dit doarp op de achtste fan  Rispmoanne 1944 troch Dútske terreur. Hij joech sijn libben om dat fan oaren te rêdden”. Plaatsingsdatum is onbekend.meer informatie