Monument foar Willem Boeijenga

Materiaal rode zandsteen

Tekst op steen: “Willem  Boeijenga foel yn dit doarp op de achtste fan  Rispmoanne 1944 troch Dútske terreur. Hij joech sijn libben om dat fan oaren te rêdden”. Plaatsingsdatum is onbekend.

meer informatie