Monument voor Pieter Jelles Troelstra

Jaar 1933
Materiaal Zandsteen en baksteen

Opschrift: Oan de neitins fan Piter Jelles, Frysk dichter en skriuwer. Fan de Friezen, 20-4-1933.

wikipedia