Oorlogsmonument

Jaar 1949
Materiaal Franse kalksteen

De tekst op het monument is van Fedde Schurer:  “Wij, stridend tsjin’e twang bin foar bin foar de frijdom stoarn. Jim, hoedzje frijdoms fjur en hald de fakkel oan”.

 

meer informatie