Tryntsje en har sân soannen

Jaar 1986
Materiaal Brons op een sokkel van baksteen

Volgens de legende is Tryntsje-muoi eigenlijk de moeder van de
Trynwalden. Haar zeven zonen gaven naam aan de verschillende dorpen in  dit gebied. Opdracht in het kader van de
regeling ter verfraaiing van de dorpen in Tytsjerksteradiel.

Opschrift:

Tryntsje en har sân soannen

Tryntsje hie sân jonges. en Tryntsje wie ryk

Doe’t hja stoar krigen alle soannen in eigen pleats


Hja buorken bêst en eltse pleats groeide út ta in doarp.


De pleats fan Oene waard Oentsjerk,
Gieke waard Gytsjerk


Alde waard Aldtsjerk, Rypke
waard Rypstjerk, Wynse waard Wyns


Tiete waard Tytsjerk, Reade
waard Readtsjerk