Arjen Witteveen Fûns

De Stifting hat ta doel it befoarderjen fan it gebrûk fan de Fryske taal op kultureel, godstsjinstich, maatskiplik en tsjerklik terrein yn’e rûmste sin.

De stifting bistribbet har doel troch it dwaan en/of it befoarderjen fan ûtjeften, dy’t dêrfoar yn’e beneaming komme en fierder troch al itjinge yn’e wiidste omfieming neffens it betinken fan it bestjoer befoarderlik wêze kin foar it doel fan de stifting.

Contactpersoon Dhr. S. Rypma
Bezoekadres Van der Looswei 28, 8615 LX, Blauwhuis
Telefoonnummer 0515-579476
E-mailadres siccorypma@home.nl