Boersma Adema Stichting

Boersma Adema Stichting

De Boersma Adema Stichting is in Fryske stiftingy’t oprjochte is ta it befoarderjen fan ‘e Fryske kultuer, mei yn it bysûnder de klam op ‘e Fryske taal. Lju dy’t in bydrage leverje wolle oan kultuer yn Fryslân of oan ‘e befoardering fan it brûken fan it Frysk kinne by de Boersma Adema Stichting (inkeld skriftlik) in fersyk ta finansjele stipe yntsjinje.

Alleen schriftelijk een aanvraag indienen.

Postadres Nachtegaalstraat 2, 8916 BA Leeuwarden
Telefoonnummer 058-2139713