Friestalige toneelstukken

Aanvragen

Vanaf 23 januari 2023 tot en met 28 september 2023 kan er subsidie aangevraagd worden voor het schrijven van een Friestalig toneelstuk. De regeling Friestalige literatuur is ook bedoeld voor het schrijven van een toneelstuk in een Friese streektaal, zoals het Bildts. Het subsidieplafond voor de regeling Friestalige literatuur is € 60.000,-. Uit dit budget worden ook de subsidies die verstrekt worden voor het schrijven van Friestalige fictie en non-fictie betaald.

Subsidiehoogte

Toneelverenigingen die een schrijver opdracht geven een Friestalig toneelstuk te schrijven, kunnen subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt € 2.000,-.

Voorwaarden

U kunt alleen subsidie aanvragen als het toneelstuk nog geschreven moet worden. Het kan zo zijn dat de schrijver al een kleine opzet van het toneelstuk gemaakt heeft. Als de schrijver echter al voor meer dan een vijfde deel met de tekst klaar is, kan er geen subsidie meer aangevraagd worden.

Hoe vraagt u subsidie aan?

De aanvraag mag alleen ingediend worden door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die zich richten op het produceren of opvoeren van toneel.  Bij de aanvraag dient u een projectplan en een oeuvrelijst van de schrijver in.

Rechtsgeldige ondertekening

De aanvraag moet rechtsgeldig ondertekend zijn. In het uittreksel van de Kamer van Koophandel staat vermeld of één bestuurslid volledig bevoegd is of dat alle bestuursleden gezamenlijk bevoegd zijn. In de statuten kun u nagaan welke bestuursleden uw vereniging / stichting mogen vertegenwoordigen.

Bezoekadres Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
Postadres Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
Telefoon 058 - 292 59 25
E-mailadres provincie@fryslan.frl
Website www.fryslan.frl