Vanaf 13 februari 2023 tot en met 25 april 2023 is de regeling Iepenloftspullen opengesteld.

Een iepenloftspul is een Friestalige (muziek)theaterproductie of een (muziek)theaterproductie in een Friese streektaal die in de open lucht plaatsvindt in de periode maart t/m oktober.

Voorwaarden

Voor iepenloftspullen die uitgevoerd worden in de zomerperiode van 2023 kan in de openstellingsperiode vanaf 13 februari 2023 een subsidieaanvraag ingediend worden. Belangrijk is dat het iepenloftspul vanuit de lokale gemeenschap tot stand komt en dat de spelers begeleid worden door professionals.

Subsidiehoogte

Subsidie wordt alleen verstrekt aan stichtingen en verenigingen die al eerder een iepenloftspul geproduceerd hebben. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,-.

Adviescommissie

Mocht uit de aanvragen blijken dat er meer geld gevraagd wordt dan er beschikbaar is dan wordt de adviescommissie Cultuur ingeschakeld. De commissieleden rangschikken de aanvragen op de mate van artistieke kwaliteit. Daarbij letten ze op de oorspronkelijkheid en de zeggingskracht van de productie. De volgorde van rangschikking bepaalt de verdeling van het beschikbare geld. Is het gevraagde bedrag van de subsidieaanvragen die in aanmerking komen voor subsidie lager dan het plafond dan wordt de commissie Cultuur niet om advies gevraagd.

Bezoekadres Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
Postadres Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
Telefoon 058 - 292 59 25
E-mailadres provincie@fryslan.frl
Website www.fryslan.frl