Meindersma-Sybenga Stichting


Ondersteunen van activiteiten en projecten met een sociaal maatschappelijk nut en een Nederlands Hervormde grondslag.

Het bestuur stelt zich tot taak de opbrengsten van de bezittingen na aftrek van de gemaakte kosten volledig te bestemmen en uit te keren aan rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen die:

  • het behoud van natuurmonumenten (bij voorkeur in Friesland), beogen, alsook instellingen die monumentenzorg tot doelstelling hebben.
  • voor restauratie van (monumentale) kerken en orgels in het kader van restauraties in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage.
  • een algemeen maatschappelijk belang nastreven.

Slechts aanvragen die schriftelijk (per post) worden ingediend worden in behandeling genomen.

 

Contactpersoon Dhr. Taeke Okkema (Secretaris)
Postadres Súdhoekstermiddelweg 1, 9077 TX Vrouwenparochie
Telefoonnummer 06–44296631 / 0513-628707