Provincie Fryslân – Stimuleringsregeling Cultuur

Professionele makers en culturele instellingen die actief zijn in Fryslân, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie vanuit de regeling Stimuleringsregeling Cultuur – Ontwikkeling en Innovatie.

De regeling is opgedeeld in twee hoofdlijnen;
Ontwikkeling en Uitvoering. Hierdoor is het mogelijk om voor specifieke onderdelen tijdens het creatieve proces een aanvraag in te dienen. Via deze regeling kan een aanvraag worden ingediend voor bijvoorbeeld een vooronderzoek of pilotproductie. Verder biedt de regeling de mogelijkheid om projecten door te ontwikkelen naar een tweejarig programma.

Ontwikkeling
Voor een innovatief kunstklimaat is het belangrijk dat makers de ruimte krijgen om zichzelf te ontplooien en om nieuwe dingen te proberen. Deze regeling biedt makers en culturele instellingen de gelegenheid om een aanvraag in te dienen voor het doen van een Onderzoek of Pilotproductie. Hierdoor wordt er tijd en ruimte geboden voor groei, verdieping, innovatie, experiment en onderzoek. Vanuit de gedachte ‘onderzoek alles en behoud het goede’ vinden we dat een experiment ook kan en mag mislukken.

Voor wie is de regeling bedoeld?

  • Makers die aantoonbaar werkzaam zijn in de Friese Cultuursector en die ingeschreven staan bij de KVK.
  • Culturele instellingen die gevestigd of aantoonbaar actief zijn in Fryslân.

Onderzoek en pilotproductie
Voor de onderdelen Onderzoek en Pilotproducties is er in totaal een bedrag van 125.000 euro per jaar beschikbaar. De openstelling van 2024 loopt vanaf 1 februari 2024 en loopt door totdat het subsidieplafond is bereikt of sluitdatum 30 september 2024.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Aanvragen die buiten de opengestelde termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

U kunt minimaal € 2.000,- en maximaal € 10.000,- subsidie aanvragen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten.

Uitvoering
De lijn Uitvoering biedt de gelegenheid om een aanvraag in te dienen voor het uitvoeren van een Culturele Productie of een tweejarig Programma.

Aanvragen binnen de lijn uitvoering worden na een ambtelijke toets voorgelegd aan de Adviescommissie Stimuleringsregeling Cultuur. Zij adviseert Gedeputeerde Staten over de kwaliteit van de aanvragen en de toepassing van de criteria door de aanvrager in de aanvraag.

Voor wie is de regeling bedoeld?

  • Culturele instellingen (stichtingen en verenigingen) die gevestigd of aantoonbaar actief zijn in Fryslân.

Culturele producties
Het onderdeel Culturele Producties wordt tweemaal per jaar opengesteld. Er kan subsidie worden aangevraagd voor het organiseren van een Culturele Productie in de breedste zin van het woord, denk bijvoorbeeld een theatervoorstelling, tentoonstelling of een festival, op het gebiedt van muziek, beeldende kunst, theater, film en animatie, fotografie en dans of een mengvorm daarvan.  

Als u een aanvraag wilt indienen binnen het onderdeel Culturele producties moet uw aanvraag aan acht criteria voldoen. In de subsidieregeling worden de criteria toegelicht. Daarnaast is het van belang dat u de Culturele Productie binnen een termijn van 18 maanden vanaf de datum van sluiten van de desbetreffende openstellingsperiode uitvoert en afrondt.

U kunt minimaal € 15.000,- en maximaal € 50.000,- subsidie aanvragen.
De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten.
Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 335.000,- per jaar.

Dit onderdeel gaat twee keer per jaar open. De eerstvolgende openstelling loopt van 1 augustus 2024 tot en met 11 september 2024, met een totaalbedrag van € 170.000,-. Aanvragen die buiten de opengestelde termijnen worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 – 292 59 25 of via de mail met provincie@fryslan.frl.

Telefoonnummer 058 - 292 59 25
Postadres Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden