Sichtberens Fryske Taal

Aanvragen

Gevestigde bestuursorganen in Fryslân die niet onder de centrale overheid vallen kunnen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van activiteiten zoals opgenomen in de Langetermijnagenda 2030. Daarnaast kan subsidie worden aangevraagd door een onderneming, stichting of een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, die in Fryslân gevestigd is of de provincie Fryslân als werkgebied heeft. De regeling staat open vanaf 1 maart 2023 tot en met 28 september 2023. Het subsidieplafond is € 100.000,-.

Subsydzje kin foar de neikommende aktiviteiten beskikber steld wurde:

  • it útfieren fan aktiviteiten dy’t fuortkomme út ’e Langetermynaginda 2030;
  • aktiviteiten dy’t de sichtberens en it hearren fan ’e Fryske taal struktureel en foar langere tiid yn ’e Fryske mienskip oanwiisber fergrutsje en dêrmei de posysje fan dy taal ferstevigje;
  • it ûntwikkeljen fan oarspronklike Frysktalige kommunikaasjemiddels, ornearre foar it publyk;
  • it oersetten fan besteande kommunikaasjemiddels dy’t op it publyk rjochte binne, nei de Fryske taal.
Bezoekadres Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
Postadres Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
Telefoon 058 - 292 59 25
E-mailadres provincie@fryslan.frl
Website www.fryslan.frl