Stichting Fonds Nij Bethanië

Aanvragen


De stichting stelt zich tot doel het geven van financiële steun aan:

  • activiteiten die het welzijn van ouderen in de voormalige gemeente Barradeel bevorderen, zoals verzorging; aangepaste huisvesting; eventuele verpleging thuis, enzovoorts.
  • activiteiten die het welzijn van gehandicapten( niet zijnde ouderen) in de voormalige gemeente Barradeel bevorderen en/ of gericht zijn op het verlenen van hulp aan hulpbehoevende jongeren binnen de gemeente Barradeel.
  • in de voormalige gemeente Barradeel gevestigde verenigingen en stichtingen die zich ten doel stellen werkzaam te zijn op het gebied van sport en cultuur.
    Het is de intentie van de stichting om van de beschikbaar gestelde gelden vijftig procent (50%) te besteden aan het sub a omschreven doel en de overige vijftig procent (50%) aan de sub b en c omschreven doeleinden. De middelen waarmede deze financiële steun zal worden verleend bestaan uitsluitend uit de revenuen van het vermogen der stichting; het vermogen van de stichting zelf zal in stand moeten worden gehouden.
Postadres Buorren 16, 8851 EN, Tzummarum