Stichting Juckema-Siderius Fonds

Aanvragen

De Stichting Juckema-Sideriusfonds heeft als primaire doelstelling: het dienen van het algemeen maatschappelijk belang binnen de provincie Fryslân. De stichting heeft sinds haar oprichting uitvoering gegeven aan de doelstelling door het doen van uitkeringen aan een rijke verscheidenheid van maatschappelijke, culturele en sociale instellingen. Het staat een ieder vrij een aanvraag bij het bestuur in te dienen.

Een bijdrage wordt slechts toegekend voor zover een in principe voor uitkering in aanmerking komende activiteit het algemeen maatschappelijk belang binnen het grondgebied van de provincie Fryslân dient. Slechts bij hoge uitzondering is afwijking van deze beleidsregel mogelijk.

Uitkeringen worden in eerste instantie en bij voorkeur verleend aan instellingen in het Zuidwestelijke en Noordwestelijke deel van de provincie Fryslân.

De aantoonbare duurzaamheid van een project vormt een zwaarwegende factor in de besluitvorming van het bestuur om een project wel of niet een uitkering toe te kennen. Aanvragen die betrekking hebben op een investering in activiteiten of projecten met een aantoonbaar duurzaam karakter genieten daarom de voorkeur boven aanvragen voor activiteiten of projecten die een kortdurend, eenmalig karakter dragen.

Postadres Nachtegaalstraat 2, 8916 BA Leeuwarden
Telefoonnummer 058-2139713