Stichting Ritske Boelema Gasthuis

Aanvragen


De Stichting Ritske Boelema Gasthuis behartigt met name de balangen van ouderen en richt zich op het verstrekken van financiële bijdragen aan projecten van historische en culturele aard en projecten van maatschappelijke zorg binnen de provincie Friesland, of daaraan gerelateerd.

De aanvraag dient te allen tijde onder de statutaire doelstelling van de stichting te vallen, te weten:

  • primo het behartigen van de belangen van ouderen, in het bijzonder door het verschaffen van huisvesting;
  • secundo het geven van geldelijke ondersteuning aan projecten van historische en culturele aard en projecten van maatschappelijke zorg binnen de provincie Friesland, of daaraan gerelateerd; een en ander in de ruimste zin van het woord.

Bij de beoordeling van de in behandeling genomen aanvragen wordt er in het bijzonder (in positieve zin) op gelet of de activiteit of het project

  • innovatief en creatief van karakter is
  • rechtstreeks ten goede komt aan de doelgroep
  • in een startfase verkeert
  • concreet is
  • een aanwijsbaar en meetbaar effect heeft
  • in tijd beperkt is
  • maatschappelijk vernieuwend is
  • een ruime mate van zelfwerkzaamheid kent

 

Bezoek- en postadres Tweebaksmarkt 5, 8911 KW Leeuwarden
Telefoonnummer 06-50121891