Vertalen en bewerken van literatuur

Aanvragen

De regeling is momenteel gesloten bereiken subsidieplafond. Deze regeling gaat vanaf 4 september 2023 weer open (tweede openstelling).

De regeling voor het vertalen van literatuur gaat weer open van 4 september 2023 tot en met 12 oktober 2023. De subsidie heeft als doel het vertalen van Friestalige fictie, non-fictie en toneelstukken te bevorderen. Het subsidieplafond is € 18.000,-.

Op basis van deze regeling kunnen uitgevers en organisaties die zich in hoofdzaak bezig houden met de Friese taal of fungeren als streektaalorganisatie subsidie aanvragen voor:

  • het vertalen van Friestalige boeken in een andere taal of Friese streektaal;
  • het vertalen van boeken in de Friese taal;
  • het vertalen van een manuscript van een nog niet verschenen boek naar het Fries;
  • Het redigeren of taalkundig corrigeren van nieuwe Friese fictie of non-fictie.

Toneelstukken

Op basis van deze regeling is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor het vertalen van een toneelstuk in de Friese taal. Een aanvraag kan dan ingediend worden door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die voor het grootste deel gericht is op toneel, bijvoorbeeld een toneelvereniging.

Friese streektalen

Naast het vertalen naar het Fries is de regeling ook bedoeld voor vertalingen naar een in Fryslân actief gebruikte streektaal, zoals bijvoorbeeld het Bildts of het Hylpers.

Bezoekadres Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
Postadres Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
Telefoon 058 - 292 59 25
E-mailadres provincie@fryslan.frl
Website www.fryslan.frl