Leve de vereniging!

Amateurkunst Muziek Dans Theater Zang

Om het Fryske verenigingsleven te ondersteunen en te activeren, zijn Sport Fryslân, Doarpswurk en Keunstwurk in 2021 een campagne gestart onder de noemer ‘Leve de Vereniging’. Samen organiseren Sport Fryslân, Doarpswurk en Keunstwurk webinars, cursussen en bijeenkomsten voor verenigingen. Zo zijn er vorig jaar webinars georganiseerd rondom de thema’s financiën, ledenwerving, vrijwilligers en besturen. Dit jaar komen o.a. sociale veiligheid en gastvrijheid aan bod.

Aanleiding

Sport Fryslân, Doarpswurk en Keunstwurk ondersteunen als organisaties ieder verenigingen in hun eigen sector, maar de uitdagingen in deze sectoren zijn vaak vergelijkbaar: dalende ledenaantallen, het vinden van bestuursleden, afnemende financiële middelen. Samen willen we werken aan een toekomstbestendig verenigingsleven. Niet alleen voor formele verenigingen, maar ook de informele verbanden.

Een afnemend verenigingsleven kan volgens het FSP in Fryslân op termijn namelijk de zogenaamde Friese Paradox in gevaar brengen. De paradox houdt het volgende in: Fryslân liggen de opleidings- en inkomensniveaus lager dan het landelijke gemiddelde. Logischerwijs zou daar een lager gevoel van geluk en welbevinden uit voortvloeien, maar dat gevoel blijft in Fryslân juist uit. Één van de verklaringen voor deze bijzondere tegenstelling lijkt het hoge Mienskip-gevoel te zijn, waar de verenigingen een belangrijk deel aan bijdragen. Vanuit dat opzicht is het daarom volgens de samenwerkende organisaties belangrijk om in te zetten op een veerkrachtig en weerbaar verenigingsleven.

Activiteiten 2023

Eind 2022 ervaren we dat verenigingen bezig zijn met het oplossen van acute problemen, zoals de hoge energiekosten. We zien dit ook aan de vele hulpverzoeken die binnenkomen bij onze organisaties. Om die reden helpen we de verenigingen met hun vragen zoals altijd en gaan we ondertussen (veelal digitaal) met gemeenten in gesprek om te kijken of er ook vergoedingen mogelijk zijn voor de verenigingen zodat ontmoeting toch plaats kan vinden.

(Online) bijeenkomsten in 2022

De campagne is afgetrapt in maart 2021 en is in 2022 voortgezet met nieuwe, actuele thema’s. Mede vanwege de coronabeperkingen vonden de bijeenkomsten in 2021 online plaats in de vorm van webinars. In 2022 zullen er ook activiteiten op locatie georganiseerd worden, zodat verenigingen elkaar fysiek kunnen ontmoeten en inspireren. Met de combinatie van online en fysieke bijeenkomsten hopen wij een nog groter deel van het Fryske verenigingsleven te bereiken. Daarnaast speelt het team zoveel mogelijk in op de actualiteit en zal meer bijeenkomsten initiëren wanneer daar aanleiding toe is.

Activiteiten in 2022:
25 april: webinar sociale veiligheid & integriteit
16 mei: webinar IIS Arcadia
12 oktober: workshop gastvrijheid – Op locatie: MFC Wjukken in Mantgum

Wat gebeurde er in 2021?

Online café
De campagne werd op maandagavond 29 maart 2021 afgetrapt met een online café over de toekomst van het Fryske verenigingsleven, waar zo’n 130 verenigingen uit de hele provincie aanwezig waren. Je kunt het online café hier terugkijken.

Werkconferentie en onderzoek door Fries Sociaal Planbureau
Het online café werd opgevolgd door een werkconferentie op donderdag 1 april met tientallen bestuurders van verenigingen, wethouders en vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en koepelorganisaties. Tijdens de werkconferentie presenteerde het Fries Sociaal Planbureau de eerste bevindingen van een gezamenlijk onderzoek naar het verenigingsleven. De bevindingen vormden de opmaat voor groepsgesprekken met de deelnemers van de conferentie. De uitkomsten van het onderzoek zijn op donderdag 30 september gepresenteerd aan de pers en verenigingen. Meer informatie over het onderzoek en het rapport

Webinars
Daarna hebben er verschillende webinars plaatsgevonden voor verenigingen

Afgeronde webinars | informatie & terugkijken

Contact

Vragen? Neem contact op met:

Partners

Doarspwurk
Sport Fryslân