04 juli 2024

Plan voor regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Educatie PO VO MBO HBO Kunstvak Nieuws

Het team van educatie heeft eind juni een plan ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (in het Fries afgekort KEK), voor de periode 2025-2028. De regeling is gericht op duurzame kwaliteitsverbetering van cultuureducatie met een focus op inbedding.

We danken al onze partners voor hun tijd en inzet tijdens de voorbereidende gesprekken. Het was waardevol om terug te kijken en stil te staan bij wat we samen al hebben bereikt. We kijken uit naar vier nieuwe jaren van samenwerking!

Hieronder vind je een samenvatting van het plan.

Samenvatting

In de periode 2025-2028 werkt Keunstwurk samen met het onderwijs en het culturele veld aan inbedding van cultuuronderwijs in het curriculum van het primair onderwijs. Er ligt een krachtige basis met ‘Ik, wij, de wereld’ en de kunstenaarsmindset en het is belangrijk dat de verhalen en cultuur van Friese kinderen een podium krijgen.
De komende vier jaar werken we aan drie grote doelstellingen:

Doelstelling 1 is het versterken van de regioaanpak met een meer onderwijsgedreven infrastructuur:
scholen worden meer leidend vanuit hun behoeften. Cultuurverbinders en de aanjager bovenschools
cultuuronderwijstraject betrekken alle partners in het maken van nieuwe verbindingen gericht op inbedding en de ontwikkeling van het cultureel bewustzijn van kinderen. Keunstwurk helpt scholen bij het signaleren van kansen voor hun cultuuronderwijs en biedt ondersteuning en advies. Culturele partners en gemeente kunnen beter inspelen op de behoeften van de scholen. Keunstwurk draagt vanuit kennis over cultuuronderwijs op de scholen bij aan het gesprek met betrokken over de ontwikkelingen in de regio.

Doelstelling 2 vormt zich rond drie maakplaatsen waarin scholen en het culturele veld leren door te doen. Veertien schoolbesturen en door hen aangewezen scholen nemen cultuuronderwijs op in hun curriculum via de Maakplaats Inbedding. Honderd scholen geven hun cultuuronderwijs een directe impuls via de Maakplaats Impuls. NHL Stenden-studenten (pabo en kunstvakopleidingen) ontwikkelen nieuwe samenwerkingsvormen en didactische werkvormen voor cultuuronderwijs in de Maakplaats Innovatie.

Doelstelling 3 betreft deskundigheidsbevordering en het (door)ontwikkelen van instrumenten die helpen bij het inbedden van cultuuronderwijs in school en klas. Dit moet in 2028 resulteren in een onderwijsgedreven infrastructuur waarin iedereen rol en positie heeft ingenomen en het eigenaarschap bij scholen is toegenomen. De ontwikkeling van cultureel bewustzijn staat centraal in de regio, schooltrajecten en programma-ontwikkeling. Inbedding van het cultuuronderwijs is opgenomen in koersplannen van veertien schoolbesturen en in de schoolplannen van (hun) scholen. Culturele ontwikkeling gebeurt gericht. Scholen weten wat ze doen met cultuuronderwijs en waarom. Het onderwijs inspireert elkaar met best practices. Bestaand en nieuw cultureel aanbod is afgestemd op de behoefte van de scholen, met aandacht voor regionaal cultureel bewustzijn. Doordat geïnvesteerd is in interne deskundigheid voor de vernieuwde kerndoelen (2026), krijgen scholen gericht advies in het aanpassen van hun bestaande cultuuronderwijs naar die nieuwe kerndoelen, en nieuw aanbod krijgt de juiste vertrekpunten

In 2026 is een evaluatiemoment ingebouwd en wordt plan waar nodig bijgesteld.