Moetingsjûnen

Amateurkunst Muziek Dans Theater Zang

Elkaar leren kennen, ervaringen uitwisselen en de ander verder helpen. Uit gesprekken met verenigingen is gebleken dat hier veel behoefte aan is. Om met elkaar in gesprek te gaan over gemeenschappelijk vraagstukken en thema’s. Tijdens de Moetingsjûnen bij Keunstwurk bieden we deze gelegenheid.

Onder begeleiding van onze Cultuurverbinders theater, hafabra en zang ga je aan de slag met interessante opdrachten die jullie uitdagen en helpen om deze specifieke vraagstukken en thema’s aan te pakken en elkaar van advies te voorzien.

  • Voor wie: bestuursleden of afgezanten van koren, muziek- en theaterverenigingen.
  • Elkaar ontmoeten en van elkaar leren
  • Toekomstbestendige verenigingen
  • Live (niet online)
  • Kleinschalig (maximaal 10 verenigingen op een avond)

Aanleiding

Verenigingen drijven op vrijwilligers die zich met veel plezier en energie inzetten voor een gemeenschappelijk doel. Een deel van deze verenigingen redt zich met de ambities die ze hebben. Maar een groot deel kampt met problemen in de organisatiekracht. Knelpunten zijn de geringe aanwas, vergrijzing van leden, afname van inkomsten door subsidies, contributie en sponsoring, en moeite om geschikte bestuursleden te vinden.

Het team Amateurkunst zet zich in om de verenigingen toekomstbestendig te maken. Hiervoor moeten ze eerst weten wat Keunstwurk voor hen kan betekenen. Moeten we de verenigingen weer aan ons binden. Team theater heeft hiervoor in het najaar 2021, Moetingsjûnen voor georganiseerd. Hier werden de aanwezige amateur toneelverenigingen in contact gebracht met andere verenigingen, de cultuurverbinders en Keunstwurk zelf. Deze persoonlijke kennismaking werd als zeer positief ervaren. Er werd verteld wat Keunstwurk doet en wat het voor de verenigingen kan betekenen, anderzijds konden de verenigingen delen hoe het gaat, wat er speelt en waar ze eventueel tegen aanlopen. Ook werd er aandacht gegeven aan de verenigingsscan en de afgenomen enquête. Met een opdracht zijn de verenigingen aan de slag gegaan. Wat zijn de’ tûkelteammen’ en wat zijn de ambities/ideeën van hun eigen en elkaars vereniging. Vaak kwamen dezelfde problemen naar voren: Aanwas nieuwe (jonge)leden, geschikt repertoire vinden, vereniging bestuurlijk en financieel gezond houden, leden enthousiast houden, kwaliteit verhogen.

Veel activiteiten die door Keunstwurk georganiseerd worden sluiten bij deze problematiek aan. Deze activiteiten zijn te vinden in de bijgevoegde agenda. Al met al zijn de Moetingsjûnen waardevolle en inspirerende momenten waarbij Keunstwurk en de amateurvereniging elkaar kunnen ontmoeten.

Deze succesvolle formule wordt nu teambreed doorgevoerd voor alle disciplines, multidisciplinaire thema’s en de verenigingsscan.

Waar werken we naartoe?

Een toekomstbestendig amateurkunstenveld waarin de verenigingen zelfredzaam zijn of ons weten te vinden wanneer ze hulp nodig hebben.

Vragen?

Neem contact op met een cultuurverbinder