Taalplan Frysk 2030

Educatie PO VO

Taal is dyn identiteit. Taal is wa’tsto bist, yn dyn omjouwing. Altyd mei de minsken om dy hinne. Yn dyn famylje, yn dyn doarp of stêd en yn de wrâld. Ast derfan útgiest dat taal dyn wize is om dy út te drukken, is dan net elkenien meartalich? Neist dyn memmetaal sprekst ommers ek non-ferbaal, digi-taal, famyljetaal, in keunsttaal lykas gi-taal. Of gebeartetaal, braille, lichemstaal, dûns, muzyk en taal fan de strjitte. Litte we mei taal boartsje sadat taalwille de regel wurdt. Ferwûndering boppe!

De provincie Fryslân wil elk kind in Fryslân de kans bieden om de Friese taal te leren. Daarom moet uiterlijk in 2030 het vak Fries op alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs op voldoende niveau worden aangeboden.

De provincie zet zich hier samen voor in met taal- en onderwijsinstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Onderwijsbureau Semko, Sintrum Frysktalige Berneopfang (SFBO) en de Onderwijsinspectie.

Keunstwurk brengt taal en kunst samen in o.a. het project Keunstryk.