04 oktober 2022

Leve de Vereniging ûnderweis yn Súdwest

Amateurkunst Verhalen

Om het Fryske verenigingsleven te ondersteunen en te activeren, zijn Sport Fryslân, Doarpswurk en Keunstwurk in 2021 een campagne gestart onder de noemer ‘Leve de Vereniging’.

Achtergrond

De helft van de inwoners van Fryslân is in zijn of haar vrije tijd actief in het verenigingsleven. De provincie heeft een grote rijkdom aan sportverenigingen, muziekverenigingen, koren, toneelverenigingen, iepenloftspullen, dansscholen, plaatselijk belangen en dorps- en buurthuizen.

Daarnaast leveren nog tal van groepen ‘formeel’ ongeorganiseerd (niet in een verenigingsstructuur) een bijdrage aan hun directe leefomgeving. Een dynamisch en veelzijdig geheel dat bijdraagt aan de Mienskip.

Er liggen in Fryslân genoeg kansen voor het verenigingsleven. Maar er zijn ook onzekerheden, zoals financiën, de beschikbaarheid van vrijwilligers en dalende ledenaantallen. In 2021 zijn we daarom gestart met het organiseren van webinars om met elkaar in gesprek te raken en kennis te delen.
Wilt u meer weten over onze campagne ‘Leve de Vereniging’, volg dan de link onderaan deze pagina.

Pilotproject ‘Ûnderweis yn Súdwest’

Om nog beter te weten te komen hoe de verenigingen ervoor staan en wat ze nodig hebben om toekomstbestendig te blijven hebben Keunstwurk, Sport Fryslân en Doarpswurk een project opgezet in samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân. Het doel van het project is om samen met de verenigingen nieuwe manieren te onderzoeken, te ontdekken en te ontwikkelen voor het creëren van een toekomstbestendig en vitaal verenigingsleven. Dit betekent samen experimenteren met nieuwe vormen van aanbod, ondersteuning en advisering.

Verenigingsdiners

Het project is in september gestart met een pilot in 3 regio’s in de gemeente Súdwest-Fryslân (Koudum, Hindeloopen, Stavoren, Molkwerum en Warns – Workum – Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum). Om in contact te komen met de diverse verenigingen hebben we de besturen uitgenodigd voor een Verenigingsdiner om gezellig mee te eten en ons te informeren over de (succesvolle) werkwijze die ze hanteren en de vragen die er leven. Met de informatie die we tijdens het eten hebben opgehaald gaan we verder.

Op dit moment (najaar 2022) ervaren we dat verenigingen bezig zijn met het oplossen van acute problemen, zoals de hoge energiekosten. We zien dit ook aan de vele hulpverzoeken die binnenkomen bij onze organisaties. We denken dat er in het voorjaar meer ruimte is om over de toekomst op de lange termijn na te denken. Daarom is besloten om de geplande tour in de winterperiode niet te doen. Dit geeft ons ook tijd om na te denken over de invulling van het vervolg, waar jullie als vereniging ook direct iets aan hebben.

Het verenigingsleven van de toekomst

De Verenigingsdiners hebben inzicht gegeven in de uitdagingen van de toekomst, zoals het vinden van nieuwe bestuursleden, ingewikkelde regelgeving, het betrekken van jongeren en nieuwe vormen van organiseren. In het vervolg van het project wordt er geëxperimenteerd met oplossingen voor deze vraagstukken.

Activiteiten 2023

Op verzoek van de gemeente is er begin dit jaar een nieuwe regio aangehaakt, bestaande uit dorpen van De Lege Geaën (Sibrandabuorren, Gauw, Raerd, Poppenwier, Goënga, Loënga en Tersoal). Hier is op maandag 3 juli een start gemaakt met een Verenigingsdiner in het dorpshuis te Gauw. Tijdens de gesprekken zijn diverse knelpunten opgehaald én successen gedeeld.

Uitrol pilots

We zijn druk bezig met het ontwikkelen van een aantal pilots. Met deze pilots willen we samen met verenigingen en leden verschillende zaken uitproberen om te kijken wat mogelijk kan bijdragen om verenigingen ook in de toekomst vitaal te houden en te blijven aansluiten op behoeften van (potentiële) leden.

In de regio’s De Lege Geaën en de Fjouwer Doarpen starten we in september met de Probeerpas. Met deze pas willen we onderzoeken wat de effecten zijn van financiële ondersteuning aan basisschooljeugd om aansluiting bij een vereniging of deelname aan betaalde activiteiten laagdrempeliger te maken.

Voor de regio Workum willen we in kaart brengen waar anders-georganiseerde (dus geen officiële verenigingen) clubjes tegenaan lopen en hoe eventuele drempels weggenomen kunnen worden. We hebben hierover de eerste contacten lopen met betrokkenen in Workum.
De verenigingen in deze regio krijgen binnenkort een mail met de stand van zaken.

In de regio Koudum/Warns wordt een pilot gestart om te onderzoeken hoe onderlinge samenwerking tussen (besturen van) verenigingen gefaciliteerd kan worden. Op dinsdagavond 19 september om 19.30 uur gaan we in De Klink te Koudum met elkaar in gesprek hierover.

Jongeren

Op diverse manieren willen we de jeugd betrekken bij hun verwachting of droom wat betreft ‘verenigen’ in de toekomst. Concreet betekent dit dat we samen met jeugd binnen het middelbaar onderwijs hebben gekeken naar hoe de jeugd haar ideale verenigingsomgeving ziet.
Twee O&O-groepen van het csg Bogerman College te Sneek hebben onderzoek gedaan naar de ideale vereniging van de toekomst. Ze hielden enquêtes tijdens het schoolvoetbaltoernooi en onder leerlingen. De resultaten zijn vertaald naar maquettes (zie foto’s) welke zijn gepresenteerd aan de gemeente Súdwest-Fryslân. Belangrijke punten waren: breng sporten samen op het sportpark, motiveer sporters met een inspirerende inrichting, biedt faciliteiten voor ongeorganiseerde activiteiten en maak de kantine aantrekkelijk om na de wedstrijd te blijven hangen.

Eind september is een overleg gepland met de kinderraad en -burgemeester van Súdwest-Fryslân.

Meer informatie over de campagne Leve de Vereniging

Contact

Meer weten over Leve de Vereniging?